คู่มือสำหรับ พกส. บรรจุใหม่

1. ประกาศ ระเบียบ พกส.

2. ระเบียบการลา พกส.

3.องค์ประกอบการประเมินฯ ของสถาบันฯ

4.พจนานุกรมสรรถนะ

5. การมาสายและปฏิบัติราชการรอบ 2

7. อื่นๆ ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส

8.บัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Skip to content