ความรู้ความเข้าใจประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 PCT/3S ปี 2564 ประชุมเพื่อวางแผน ทบทวนและสื่อสารนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลักดันสู่การปฏิบัติงาน