บุคลากร

11 พฤษภาคม 2565 แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2565
8 ตุลาคม 2564 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานซักฟอกและตัดเย็บ
7 กันยายน 2564 ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการแบบ Tele-Psychiatry
27 สิงหาคม 2564 แบบสำรวจความต้องการวัคซีนโควิด-19 ของผู้ป่วยสถาบันพัฒนาการราชนครินทร์ ที่มีอายุ 12 ปี ไม่เกิน 18 ปี ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19
9 กรกฎาคม 2564 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) 2564
15 มิถุนายน 2564 แบบสำรวจความต้องการองค์กรคุณธรรมของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
4 มิถุนายน 2564 ความรู้ความเข้าใจประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 Good Governance ปี 2564
4 มิถุนายน 2564 ความรู้ความเข้าใจประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 PCT/3S ปี 2564 ประชุมเพื่อวางแผน ทบทวนและสื่อสารนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลักดันสู่การปฏิบัติงาน
25 พฤษภาคม 2564 MENTAL HEALTH CHECK IN ตรวจเช็คสุขภาพใจ
11 พฤษภาคม 2564 ฉบับใช้ทดสอบคุณภาพในครอบครัวBrief Family Relationship Scale [BFRS]
7 พฤษภาคม 2564 แบบสอบการปฏิบัติงานในองค์กร
3 พฤษภาคม 2564 แบบฟอร์มรายงานการให้บริการ Telepsychiatry หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
29 เมษายน 2564 แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
2 เมษายน 2564 แบบสอบถามผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ระลอก 3 (เมษายน 2564) สำหรับผู้ใช้บริการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
20 กุมภาพันธ์ 2566 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
13 กุมภาพันธ์ 2566 หลักเกณฑ์และกาประเมินผลงาน รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1
13 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต
8 กุมภาพันธ์ 2566 ยกย่อง เชิดชู ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
28 กุมภาพันธ์ 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
16 ธันวาคม 2564 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
25 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการประเมินผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้ได้รับผลประเมินระดับดีเด่น/ดีมาก ข้าราชการ 1 เมษายน 2564
25 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการเลื่อนขึ้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2564
17 พฤศจิกายน 2563 บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก รอบการประเมินที่ 2/2563
17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศกรมสุขภาพจิต ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมา รอบการประเมินที่ 2/2563
15 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการประเมินผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้ได้รับผลประเมินระดับดีเด่น/ดีมาก ระดับข้าราชการ 1 ตุลาคม 2563
2 ธันวาคม 2565 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 กรกฎาคม 2565 สิทธิการรักษาพยาบาล และ สวัสดิการศึกษาบุตร
23 กุมภาพันธ์ 2565 คู่มือการบริหารงานบุคคล
23 กุมภาพันธ์ 2565 คู่มือปฐมนิเทศระดับโรงพยาบาลฉบับปรับปรุง
23 กุมภาพันธ์ 2565 คู่มือปฏิบัติงาน (ลาศึกษาต่อและลาประเภทต่างๆ)
23 กุมภาพันธ์ 2565 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
8 ธันวาคม 2564 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ธันวาคม 2564 แก้ไขและซักซ้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
Skip to content