ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

8 ตุลาคม 2564 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานซักฟอกและตัดเย็บ
7 กันยายน 2564 ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการแบบ Tele-Psychiatry
27 สิงหาคม 2564 แบบสำรวจความต้องการวัคซีนของผู้ป่วยสถาบันพัฒนาการราชนครินทร์ ที่อายุ 18-25 ปี (เข็มที่ 1)
9 กรกฎาคม 2564 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) 2564
15 มิถุนายน 2564 แบบสำรวจความต้องการองค์กรคุณธรรมของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
4 มิถุนายน 2564 ความรู้ความเข้าใจประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 Good Governance ปี 2564
4 มิถุนายน 2564 ความรู้ความเข้าใจประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 PCT/3S ปี 2564 ประชุมเพื่อวางแผน ทบทวนและสื่อสารนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลักดันสู่การปฏิบัติงาน
25 พฤษภาคม 2564 MENTAL HEALTH CHECK IN ตรวจเช็คสุขภาพใจ
11 พฤษภาคม 2564 ฉบับใช้ทดสอบคุณภาพในครอบครัวBrief Family Relationship Scale [BFRS]
7 พฤษภาคม 2564 แบบสอบการปฏิบัติงานในองค์กร
3 พฤษภาคม 2564 แบบฟอร์มรายงานการให้บริการ Telepsychiatry หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
29 เมษายน 2564 แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
2 เมษายน 2564 แบบสอบถามผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ระลอก 3 (เมษายน 2564) สำหรับผู้ใช้บริการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์